İlköğretim Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bal, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğrenci çatışmalarını yönetmede kullandıkları çatışma yönetim stratejileri (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Dinar BAL
Geçerlik: 

Maddelerin kapsam geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem söz konusudur.

Güvenirlik: 

Oluşturulan maddelerin güvenirlik hesaplanması için İzmir ilinde farklı okullarda 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden toplam 101 öğrenciye ve 30 yöneticiye pilot uygulama yapılmıştır.

İletişim: