İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online E- Dergi, 6(3), 452-468.

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Gökçe
Geçerlik: 

Geçerliği belirlemek için kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği sınamaları
yapılmıştır. Ölçüt geçerliği için, ölçek puanlarına dayalı olarak tutuma aşırı uçlarda sahip olanları üst
grup ve alt grup olarak ayırdıktan sonra, bu iki grubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup
olmadığı sınanmıştır. Bu doğrultuda, %27’lik üst grup ile %27’lik alt grubun puanları t testine tabi
tutulmuştur. Analiz sonucunda tüm maddedeler (p<.001) anlamlı bulunmuştur. Yapı geçerliği için ise faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış .87 olarak bulunmuştur.

İletişim: