İlköğretim Öğrencileri İçin Öz Bakım Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, G. (2011). Yatılı ilköğretim bölge okulu 1. kademe öğrencilerine verilen öz-bakım becerileri eğitiminin öğrencilerin öz-bakım becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Geçerlik: 

Hazırlanan ölçekğe ilişkin analiz sonuçlarına göre; KMO örneklem uygunluk katsayısının .836 olduğu görülmektedir; dolayısıyla veri yapısının faktör analizi
yapabilmek için yeterli olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Bartlett testi sonuçları
incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin .01 düzeyinde manidar olduğu
görülmektedir. Güvenirlik çalışmasında ise iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alpha formülü kullanılarak saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
.855’dir.

Güvenirlik: 

Hazırlanan ölçekğe ilişkin analiz sonuçlarına göre; KMO örneklem uygunluk katsayısının .836 olduğu görülmektedir; dolayısıyla veri yapısının faktör analizi
yapabilmek için yeterli olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Bartlett testi sonuçları
incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin .01 düzeyinde manidar olduğu
görülmektedir. Güvenirlik çalışmasında ise iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alpha
formülü kullanılarak saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
.855’dir.

İletişim: