İlişkisel Benlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, E. B., Gökoğlu, S. K., & Karagonlar, G. (2015). İlişkisel Benlik Ölçeğinin Türkçe geçerlemesi.İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (2), 2015, 49-70.

Sorumlu Yazar: 
Engün Öztürk
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin değerinin (,82) çok iyi olduğunu veBarlett testinin [χ2= 466,07, df=45, p <,000)] ise anlamlı olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Her iki faktör T1 ve T2 zamanında (yedi ay ara ile ölçümlenmesi) ,51-,63 düzeyinde korelasyona sahiptir.

İletişim: