İlişkilerde Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2002). İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ): güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi, 10(1), 37-43.

Sorumlu Yazar: 
Şennur Tuterel Kışlak
Geçerlik: 

İMÖ’nin ölçüt bağımlı geçerliğinin saptanmasında Evlilikte Uyum Ölçeği kullanılmıştır.
İMÖ ile EUÖ’nin toplam puanları arasındaki korelasyon katsayısı .69 olup, .01 düzeyinde
anlamlıdır. Söz konusu değer kadınlar için .77, erkekler için ise .57’dir.

Güvenirlik: 

İMÖ’nin güvenirliği; iç tutarlık katsayısı, iki yarım test güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği ile hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık (Cronbach Alpha) katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Söz konusu değer kadınlar için .85, erkekler için .75 olarak belirlenmiştir.