İlişkilerde İnanç Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalkan, M. (2006). İlişkilerde İnanç Envanterinin (İİE) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 45-54.

Sorumlu Yazar: 
Melek Kalkan
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için yapılan faktör analizi sonucunda envanterin toplam varyansın %38.37’sini açıklayan iki faktörden oluştuğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İç tutarlığı saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .87’dir. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: