İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkut, F. (1996). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 18-23.

Geçerlik: 

Yapı geçerliği amacıyla gerçekleştirilen faktör analizi çalışmaları ölçeğin tek boyutlu olarak değerlendirilebileceği
biçiminde yorumlanmıştır. Kız ve erkek gruplarının puanlarının karşılaştınması ile yapılan geçerlik çalışmasında puanlar arasında kızların lehine anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Testin tekrarı yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsayısı .76; iç tutarlık katsayısı ise .80 olarak bulunmuştur.