İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği (İUBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Temeloğlu-Şen, E., Sertel-Berk, Ö. ve Sindel, D. (2019). İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 82(1), 52-61. doi: 10.26650/IUITFD.413637

Sorumlu Yazar: 
Esin Temeloğlu Şen
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin değerlendirilmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin değerlendirilmesinde kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,79 bulunmuş ve Barlett Küresellik testi sonucunda (Ki kare=341,295; p=0,000) anlamlı farklılık görülmüştür. Ölçeğin tek faktörlü yapı gösterdiği ve tek faktörün varyansın %54’ünü açıkladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığının yüksek (Cronbach α=0,78) olduğu görülmüştür.

İletişim: