İkili İlişkilerde Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, E., Kemer, G., Bulgan, G., & Tezer, E. (2008). İkili İlişkilerde Güven Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 65-77.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Çetinkaya
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği ile ilgili bulgular, orijinal ölçekteki tek boyutlu yapıyı desteklemiştir.

Güvenirlik: 

İİGÖ’nün iç tutarlık katsayısı .89; iki yarı güvenirliği .86 bulunmuştur.

İletişim: