İkili İlişkiler Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, E., Kemer, G., Bulgan, G. ve Tezer, E. (2008). İkili İlişkiler Güven Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 65-77.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Çetinkaya
Geçerlik: 

Ölçeğin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (χ2 = 1954.839, df = 28, p < .000). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .46 ile .91 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde artık puan korelasyon katsayısı .38 ile .83 arasında değişmektedir.

İletişim: