İçsel Güdülenme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkur, A., & Demirhan, A . (2013). İçsel Güdülenme Envanteri dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 52-74.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Demirhan
Geçerlik: 

Faktör analizinde yedi faktörün oluştuğu ve bu faktörlerin toplam varyansın % 69.217’sini açıkladıkları görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin genelinin Cronbach Alpha değeri hesaplanmış; 0.8694 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri ise sırasıyla; “İlgi Duyma/Hoşlanma” boyutu için 0.9152,“Algılanan Yeterlik” boyutu için 0.8650, “Algılanan Seçme Hakkı” boyutu için 0.8223, “Değer/Fayda” boyutu için 0.6798, “Çaba/Önem” boyutu için 0.8004, “Baskı/Gerilim” boyutu için 0.7320 ve “İş Algısı” boyutunun ise 0.7664 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: