Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, F. (2019). Human papilloma virüsü (HPV) bilgi ölçeği’nin türkçe geçerlik ve güvenirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

Sorumlu Yazar: 
Feyza Demir
Geçerlik: 

Toplam açıklanan varyans değeri ile yapının ölçülmek istenen özelliği ne derecede açıkladığı ortaya konulmaktadır. Açıklayıcı faktör analizinde son olarak, faktörlerin döndürülmesi denilen faktörlerin rotasyonları yapılmaktadır, faktörlerin döndürülmesindeki hedef daha anlamlı ve yorumlanabilir faktörler elde etmektir. İki tür faktör döndürmesi bulunmaktadır. Bunlar dik (ortogonal) döndürme ve eğik (oblique) döndürme yöntemidir. Dik döndürme yönteminde uygulamada en sık kullanılan Varimaks yöntemidir

Güvenirlik: 

İç tutarlık analizinde kullanılan bir diğer analiz güvenirlik kat sayısının hesaplanmasıdır. HPV-BÖ, bir bilgi testidir ve katılımcıların ölçeğe verdikleri cevaplar ya “doğru” ya da yanlıştır (97). İkili veri yapısındaki ölçeklerde (doğru- yanlış, evet- hayır, var- yok gibi ) hesaplanan Cronbach α değeri, KR-20 katsayısına eşit olmaktadır. Bu nedenle iç tutarlılığın güvenirliğini belirlemek için Cronbach α güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır (98). Cronbach α hesaplanmasında amaç tüm maddelerin birbirleriyle ve ölçeğin tamamıyla iç tutarlılığını tahmin etmektir. Bu nedenle yöntem, ölçekteki tüm maddelerin aynı değişkeni ölçtüğü varsayımına dayanmaktadır (99). Orijinal ölçeğin 29 maddesi için Cronbach α değeri 0,83 olduğu ve ölçeğin bu değeri için tutarlığın yüksek olduğu bildirilmiştir

İletişim: