Hollanda Amaçlı Sorumluluk Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Barutcu, C. D., Mert, H., & Bektaş, M. (2015). Psychometric properties of Turkish version of the Dutch Objective Burden Inventory. Asian nursing research, 9(3), 207-212. DOI: 10.1016/j.anr.2015.07.001

Sorumlu Yazar: 
Canan Demir Barutcu
Geçerlik: 

Uygunluk geçerliği için Kendall W analizi kullanılmıştır ve anlamlı bir fark bulunmamıştır. Faktör analizi sonucunda, KMO testi 0.88, Barlett testi x2 = 15,749.30 (p < .001) anlamlı bulunmuştur. Faktör yükleri 0.79 ile 0.94 arasındadır. 4 faktörlü yapı varyansın %90.3’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları kişisel bakımda .98, pratik destekte .96, motivasyonel destekte .99 ve duygusal destekte .99 olarak anlamlı bulunmuştur.
Test-tekrar test güvenirliği p > .050 anlamlı bulunmuştur.

İletişim: