Hiperortamda Gezinim Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Firat, M., ve Yurdakul, I. K. (2016). The development of Hyper-MNP: Hyper-media navigational performance scale. Education and Information Technologies, 21(1), 149-169.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fırat
Geçerlik: 

Ölçeğinin yapı geçerliliği ile ilgili memnuniyet ile bilişsel yük arasında .65; bilişsel yük ile kaybolma arasında .82; kaybolma ile memnuniyet arasında .57 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Ölçeğin memnuniyet boyutunu .67 (p<.01); bilişsel yük boyutunu .97 (p<.001); kaybolma boyutunu .71 (p<.01) düzeyinde yordadığı görülmektedir. RMSEA’nın .079, GFI’nın .86, AGFI’nın 0.80, CFI’nin .917 ve GFI’nin de .861 olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen Kay-Kare değeri (χ2 = 145.705) ve serbestlik derecesi 85 olarak bulunmuştur. Ayrıca istatistiksel analiz sonucunda modelin (p<.01) düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde χ2, gözlenen korelasyon matrisinin, kuramsal korelasyon matrisinden ne derecede uzaklaştığının ölçüsü olarak kullanılmaktadır.
Ölçekte χ2/df = 1.67 çıkmıştır. Madde toplam korelasyonlarının .513 ile .766 arasında değiştiği ve t değerlerinin yüksek düzeyde anlamlı (p<.001) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α=.90 bulunmuştur. Pearson bağıntı analizi sonucunda maddelerin test tekrar test korelasyon katsayılarının .762 ile .954 arasında değiştiği görülmüştür.

İletişim: