Hemşirelikte Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göktepe, N. ve Baykal, Ü. (2012). Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2, 29-41.

Sorumlu Yazar: 
Nilgün Göztepe
Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği için 15 uzmandan görüş alınmış, ifadelerin anlaşılırlığı için 20 kişilik gruba pilot uygulama yapılmıştır. Test-tekrar test analizinde pozitif yönde, güçlü, istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; iki ölçüm arasında anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Madde toplam puan korelasyon değerleri incelenmiş, 0,30 altındaki 15 madde ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü 0,40’ın altındaki 4 madde çıkarılarak ölçek madde sayısı 39’a düşürülmüştür. Açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddelerinin beş faktörde toplandığı, Cronbach alfa katsayısının ölçek toplamında 0,88, alt boyutlarda ise; mesleğe bağlılık için 0,81, çalışma koşulları için 0,76, işin talepleri için 0,76, ekip çalışması için 0,73 ve ödüllendirme için 0,64 olduğu bulunmuştur

Güvenirlik: 

Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılığını belirlemek için yapılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı incelendiğinde; 39 maddelik ölçeğin toplam Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısının .88 olduğu, alt boyutlarının ise; Faktör 1, “Mesleğe bağlılık” (μ=.81), Faktör 2, “Çalışma koşulları” (μ=.76), Faktör 3, “İşin talepleri”(μ=.76), Faktör 4, “Ekip çalışması” (μ=.73) ve Faktör 5, “Ödüllendirme” alt boyutunda (μ=.64) olduğu belirlenmiştir.