Hemşirelik Öğrencileri için Algılanan Stres Ölçeği (HÖASÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F. ve Akkuş, D. (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6(1), 15-25.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Karaca
Geçerlik: 

Hemşirelik öğrencileri için yapılan stres ölçeğinde Kaiser- Meyer-Olkin 0.94 olarak belirlenmiştir. Algılanan stres ölçeğinin Barlett testi sonucuna göre elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Algılanan stres ölçeği Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.67–0.93 arasında değer almıştır

İletişim: