Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzun Ö. Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğin Saptanması, Türk Hemşireler Dergisi Cilt:54, Sayı:2, sayfa:16-24, 2003

Sorumlu Yazar: 
Özge UZUN
Geçerlik: 

Türkçe formun, istenilen alanı temsil edip ölçebilirliği hemşirelik ve psikoloji bölümlerinde öğretim üyesi olan kişilerin görüşlerine sunulmuş ve öneriler doğrultusunda ifadelerde gerekli düzeltmeler yapılarak “içerik geçerliliği” sağlanmaya çalışılmıştır

Güvenirlik: 

ölçekteki her bir maddenin aldığı puan ile ölçekten alınan toplam puan arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Güvenilirlik çalışmasında, ölçeklerde yer alan her bir maddenin iç tutarlılığını sayısal olarak belirleyebilmek için Chronbach’ın alfa katsayısı kullanılmıştır
NHMÖ’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri (iç tutarlılık, yapı geçerliliği) bir üniversite hastanesinin cerrahi ve dahili kliniklerinde yatan hastaların oluşturduğu örneklem üzerinde araştırılmıştır.
HBYÖ’nin bütün maddelerinin (26 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .75,

HBMÖ’nin bütün maddelerinin (19 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

İletişim: