Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Coşkun, T. (2019). Hedonik ve faydacı tüketim davranışları ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Kuşaklara yönelik bir araştırma (Doktora tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Taha Coşkun
Geçerlik: 

HETD: Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre 5 faktörlü yapı elde edilmiştir. Beş faktörün birlikte açıkladığı varyans oranı %59,75’ dir.
FATD: Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre 10 maddelik iki faktörlü yapı elde edilmiştir. İki faktörün birlikte açıkladığı varyans oranı %55,47’dir.

Güvenirlik: 

HETD: Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı 0,951 bulunmuştur. Faktörlerin Cronbach Alfa katsayısı ise 0,826 ile 0,917 arasında seyretmektedir.
FATD: Ölçeğin tümü için Cronbach alfa katsayısı 0,894 bulunmuştur. Faktörlerin Cronbach alfa katsayısı ise 0,866 ile 0,766 olarak bulunmuştur.

İletişim: