Hastalığı Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükkaya-Besen, D. (2009). Hastalığı kabul ölçeğinin türk toplumundaki diyabetik bireylere uyarlanması ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Büyükkaya Besen
Geçerlik: 

Hastalığı Kabul Ölçeği’nin üst gruptaki puan ortalamaları ile alt gruptaki puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır (t =22,139; p=,000). Hastalığı Kabul Ölçeği’nin iç ölçüt geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. Bu araştırmada, verilere yapılan faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.75 ve Barlet testi sonucu ileri
düzeyde (X2 =201,775; p=0.000) anlamlı bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda öz değeri birin üzerinde olan bir faktör, varyansı %40’ın üzerinde olan bir faktör bulunduğu için ölçeğin tek bir boyuttan oluştuğu sonucu desteklenmiştir.

Güvenirlik: 

Hastalığı Kabul Ölçeği’nin test tekrar test istatistiklerinin sonuçları incelendiğinde; ölçeğin üç hafta ara ile iki kez uygulanmasıyla elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (r = 0,71; p = ,000). Hastalığı Kabul Ölçeğinin madde-toplam puan korelasyonlarının en düşük, 0,45 ile en yüksek 0,77 arasında değiştiği ve korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hastalığı Kabul Ölçeği’nin cronbach alpha değerleri incelendiğinde toplam ölçek iç tutarlık güvenirlik katsayısının α= ,79 olduğu saptanmıştır.

İletişim: