Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koşar,C. (2015). Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Koşar
Geçerlik: 

Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın (PAM) Türkçe versiyonu’nun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .81, Madde – toplam puan korelasyon katsayıları .38-.66 arasındadır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı (KMO) .75, Barlett testi sonucu x2: 646, 870; p: 0, 000’dır. Doğrulayıcı faktör analizine göre, ölçeğin model uyum indeksleri x2: 98,72 df: 62, x2 / df oranı 1,59, RMSEA: 0.071, GFI: 0.88; CFI: 0.96, NFI: 0.90; NNFI: 0.95 olarak saptanmıştır

Güvenirlik: 

Rasch analizinde, güvenirlik katsayısı, 0.83-0.87 aralığında, geçerliğinde ise madde uyum değerleri INFIT: 0.68-1.53, OUTFIT: 0.65-1.54 aralıklarında değişmektedir

İletişim: