Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koşar, C. (2015). Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın (Patient Activation Measure) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Koşar
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin tek boyuttan oluştuğu bulunmuştur. Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda da maddelerin faktör yüklerinin en düşük 0.39 ile en yüksek 0.71 arasında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın (PAM), cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı değeri 0.81 olarak saptanmıştır

İletişim: