Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıçoğlu, G., Karakuş, U., ve Öztürk, T. (2012). Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical For The Languages, 7(4), 2209-2224.

Sorumlu Yazar: 
Gökçe Kılıçoğlu
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği , açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen ölçek formundan elde edilen veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda kalan 24 maddenin madde ayırt edicilik güçleri madde-toplam korelasyonları Pearson’s r testi ile test edilerek ölçeğin geçerlik özelliği belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin faktörlere göre ve bütün olarak güvenirlik analizi; Cronbach alpha güvenirlik katsayısı, iki eş yarı arasındaki korelasyon değeri kullanılarak hesaplanmıştır.3 alt faktör ve toplam 24 maddeden oluşan ölçeğin iki eş yarı korelasyonları ,763; Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise ,925 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan faktörlere ilişkin eş yarı korelasyonlarının ,649 ile ,779; Cronbach alpha değerlerinin ise 0,817 ile 0,878 arasında değerler aldığı görülmektedir.

İletişim: