Güçlendirici Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konan, N., ve Çelik, O. T. (2018). Güçlendirici Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal. 26(4), 1043-1054.

Sorumlu Yazar: 
Necdet Konan
Geçerlik: 

Yapının geçerliğini
test etmek için yapılan DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri; 2
Sd
χ = 2,54; GFI=0,92; NNFI= 0,98; CFI= 0,95; RMSEA=
0,054; SRMR= 0,032; olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Alt ve üst %27’lik grupların t-testi sonucunda maddelerin
geçerliklerinin yüksek olduğu ve ayırt edici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Faktörlere ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla .76, .82 ve .80 olarak bulunmuştur.

İletişim: