Grup Sargınlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öcel, H. ve Aydın, O. (2006). Grup sargınlığı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikologlar Derneği, 9, 18-19.

Geçerlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .739 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin (faktörlerin) iç tutarlık katsayıları ise grubun sosyal bütünleşmesi için .727, grubun görev çekiciliği için .730, grubun sosyal çekiciliği için .691, grubun görevde bütünleşmesi için .773 olarak hesaplanmıştır. Maddelerin ait oldukları faktörlerin toplamları ile korelasyonları .546 ile .897, ölçeğin toplamı ile korelasyonları ise .400 ile .544 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü ve alt ölçekleri için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları .79 ile .69 arasında değişmektedir.