Grup Atmosferi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Didem ALSANCAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Uyarlama çalışması sonucunda grup atmosferi ölçeğinin güvenirlik derecesine bakılmıştır. Bunun için alfa katsayısı hesaplanmıştır. 6 maddelik ölçek puanlarının güvenirlik katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur.

İletişim: