Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başak, Ş.C. (2015). Üniversite öğrencilerinde meme kanseri bilgi seviyesi: Geniş kapsamlı meme kanseri bilgi testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Şadan Ceren Başak
Geçerlik: 

Temel Bileşenler (Principal Component) yöntemi ve Varimax dönüştürmesi (Varimax Rotation) kullanılarak yapılan analizde öz değeri (eigenvalue) 1.00’ın üzerinde olan iki faktör ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Genel bilgi boyutunun alfa değeri .60 ; tedavi edilebilirlik alt boyutunun alfa değeri .62 ve ölçek toplamının ki ise .71 olarak bulunmuştur.

İletişim: