Genel ve Bilgi Teknolojileri ile İlgili Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zehra VARIŞ
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği çalışması, geliştirilen “Uzman değerlendirme formu” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.