Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, G. ve Dağ, İ. (2016). Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliğinin üniversite öğrencilerinde sınanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 100-107.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Şen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: