Genel Ait Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satıcı, S.A.,& Göcet Tekin, E. (2016). Psychometric properties of the General Belongingness Scale in Turkish youth. Current Psychology, 35, 625-631.

Sorumlu Yazar: 
Emine Gocet Tekin
Geçerlik: 

GBS’nin Türkçe versiyonunun GBS’nin orijinal versiyonuna benzer bir yapı üretip üretmeyeceğini belirlemek için ampirik temelli kanıt sağlamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapıldı.

Güvenirlik: 

Her çalışma için ayrı ayrı Cronbach’ın alfa katsayısı hesaplandı. Test-tekrar test güvenilirliği 6 haftalık bir aralık boyunca GBS incelendi

İletişim: