Futbol Tutum Ölçeği (FUTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayapınar, F. Ç., ve Kaan, C. (2021). 4th International Healt Sciences and Innovation Congress Book, I. Hüseynova (Ed.), Futbol Tutum Ölçeği Geliştirilmesi (FUTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (232-239. ss.). New York; Liberty Publications

Sorumlu Yazar: 
Kaan Combul
Geçerlik: 

Bu çalışmada 0,728 KMO değeri, değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe dâhil edilen faktör yük değerleri ise; 0,453 ile 0,741 arasında olduğu ve faktör yükünü yeterince açıkladığı kabul edilmiştir. Ölçeğin toplam varyansı %40,118 olarak bulunmuştur. Maddeler arası görüntü karşıtı korelasyon değerleri ise 0,395 ile 0,878 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş, hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Boyutların güvenilirlik kat sayıları ise 0,337 ile 0,760 arasında değişirken genel güvenirlik katsayısı 0,738 olarak belirlenmiştir.

İletişim: