Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turhan, B. (2018). Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Begümhan Turhan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, “Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” 35 maddelik 3 faktörlü bir ölçek faktör analizi yapılarak son halini aldı.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin iç tutarlığı α=0.90 olarak bulundu. Alt boyutlar için α değeri Mesleki tatmin faktörü için 0.94, Mesleğin getirdiği nitelikler faktörü için 0.82 ve Mesleğe yönelik genel kaygılar faktörü için 0.66 olarak tespit edildi.

İletişim: