Fizik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurnaz, M. A., ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.

Sorumlu Yazar: 
Nevzat Yiğit
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için öncelikli olarak taslak ölçekte yer alan ortak
varyanslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek bir analizde Büyüköztürk’e (2007)
göre faktör yük değeri 0,45 ve üzeri olan maddeler seçilerek sonraki analiz sürecine dâhil
edilmelidir. Bu çalışma doğrultusunda taslak ölçekte yer alan 30 maddeye ait faktör yük
değerlerinin 0,49 ile 0,75 arasında değiştiği tespit edilerek tüm maddeler analiz süreci
kapsamında değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alfa
güvenilirlik kat sayısı değeri, ölçeğin test puanları arasındaki iç tutarlılığının bir ölçüsüdür
ve 0,70 üzeri değerler test güvenilirliği için yeterli kabul edilmektedir. Madde-toplam test
puanı korelâsyonu ise madde puanı ile test maddeleri toplam puanı arasındaki ilişkiyi
açıklamada kullanılır. Madde-toplam test puanı korelâsyonunun yüksek ve pozitif çıkması
ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir.

İletişim: