Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdem, A., ve Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 509-526.

Sorumlu Yazar: 
Aytekin Erdem
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.482 ile 0.820 arasında değişmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri GFI=0.95, AGFI=0.93, NFI=0.97, NNFI=0.98, CFI=0.98, RMSEA=0.06 olarak
bulunmuştur. Elde edilen değerler, ölçek maddelerinin iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmış olup; birinci alt boyut için 0.86,
ikinci alt boyut için 0.78 ve tüm ölçek için 0.89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan ölçeğin; lise öğrencilerinin fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin saptanmasında
kullanılabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Geliştirilen ölçeğin, aynı zamanda Kimya ve Biyoloji eğitiminde de kullanılabileceği önerilmektedir.

İletişim: