Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıgül, H. (2015). Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218. http://dx.doi.org/10.11611/JMER408

Sorumlu Yazar: 
Haşmet Sarıgül
Geçerlik: 

Barlett testi Khi-kare değeri ise istatistiksel olarak anlamlı ( = 1.206,32; p<0,00) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı, 21 maddelik ölçeğin ilk hali için 0,75 olarak hesaplanmıştır

İletişim: