Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güvenç, H. (2016). Lise öğrencileri için Finansal Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16
(3), 847-863.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Güvenç
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanana uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. ( χ²/df=1.67; RMSEA= 0,065; SRMR= .054, AGFI= .89; CFI=.96; GFI=.93; NNFI=.90 ). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .47 ile .85 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilşkin iç tutarlılık katsayıları .84 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları, .35 ile .56 arasında değişmektedir.

İletişim: