Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğrenci Ödev Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Sorumlu Yazar: 
İsa Deveci
Geçerlik: 

Bu çalışmada Öğrenci ölçeği için İAÖ=.93, TAÖ=.84 ve DAÖ=.84’tür. . KMO testinde bulunan değerin .80 olması çok iyi olarak ifade edilmektedir.

Bu çalışmada alt ölçeklerin tamamında Bartlett’s Testi sonucu (p= .00) anlamlı bulunmuştur.

Maddelerin örneklem yeterliliğini test etmek için incelenen matriste dikkat edilmesi gereken köşegen (çapraz değer) üzerindeki değerlerin 0 .50’in altında olamaması gerektiğidir . Bu çalışmada değerleri .50’den büyük bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Madde bazında Cronbach Alfa değeri incelendiğinde, öğrenci ölçeğinde yer alan İAÖ için bir madde ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca güvenirliği test etmek için Spearman Brown korelasyon katsayısı incelenmiş ve sadece öğrenci ölçeğinde yer alan TAÖ’de düşük bir değer (.65) bulunmuştur.

İletişim: