Fen ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Sanat Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkoğuz, S., ve Yayla Z. (2018) Araştırmada, betimsel araştırma yöntemini kullanarak “Fen ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği” nin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 41(190), 256-268.

Sorumlu Yazar: 
Suat Türkoğuz
Geçerlik: 

Bu ölçme aracı için Bartlett küresellik testi [X2=6237,436 (p<0,000)] olarak bulunmuştur.
Bu sonuca göre ölçekteki maddelerden elde edilen verilerin faktör analizi için
uygun olduğu ve değişkenlerin gruplandırılarak azaltılabileceği ortaya çıkmıştır

Güvenirlik: 

Bu ölçeğin Spearman-Brown güvenirliği 0,93 ve Cronbach
Alpha güvenirliği 0,92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt faktörlerinin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayıları sırasıyla F1 faktörü için 0,87; F2 faktörü için 0,77; F3 faktörü için
0,78 ve F4 faktörü için 0,77 olarak bulunmuştur.

İletişim: