Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yetişir, M. İ. ve Ceylan, E. (2015). Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. İlköğretim Online, 14(2), 657-670. doi: 10.17051/io.2015.49510

Sorumlu Yazar: 
Mehmet İkbal Yetişir
Geçerlik: 

AFA ve DFA analizi sonuçları FÖY ölçeğinin geçerli bir ölçme aracı olduğunu gösteren bulgular ortaya koymuş ve toplam varyansın %48.46’sını açıkladığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Buna göre iç tutarlılık katsayısı öğrenme hedefine yönelim (ÖHY) faktörü için 0.87; öz yeterlik (ÖY) faktörü için 0.87; öz düzenleme (ÖD) faktörü için 0.89 ve değer verme (DV) faktörü için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin her bir alt boyutunun yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

İletişim: