Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıncelep, S., Şahin, M. ve Çelenay, E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Yeni Bir Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 697-708). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Serap Altıncelep
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin 34 maddeden oluşan halinin uygun olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 34 maddelik formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,937 olarak bulunmuştur.

İletişim: