Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karancı, A. N., Dirik, G. ve Yorulmaz, O. (2007). Eysenck Kişilik Anketi – Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EKA-GGK) Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 254-261.

Sorumlu Yazar: 
A. Nuray Karancı
Geçerlik: 

Benlik saygısı, dışa dönüklük ile pozitif, nörotisizm
ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Genel korkular ise
dışa-dönüklük ve psikotisizm ile negatif, nörotisizm ile
pozitif ilişkilidir. Bu bulgular EKA-GGK’nın yapı geçerliğini üniversite örnekleminde büyük ölçüde desteklemektedir

Güvenirlik: 

Yapılan faktör analizinde 24 ölçek maddesi orijinal ölçekle örtüşen şekilde nörotisizm, dışa dönüklük,
psikotisizm ve yalan boyutları olmak üzere dört faktöre ayrılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı dışa dönüklük,
nörotisizm, psikotisizm ve yalan boyutları için sırasıyla .78, .65, .42, .64 ve test-tekrar test tutarlılığı ise yine sırasıyla .84, .82, .69 ve .69 olarak bulunmuştur.

İletişim: