Ev Ödevi Amacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saban, A. İ. (2013). A study of the validity and reliability study of the Homework Purpose Scale: A psychometric evaluation. Measurement, 46(10), 4306-4312. DOI: 10.1016/j.measurement.2013.08.027

Sorumlu Yazar: 
Ayten İflazoğlu Saban
Geçerlik: 

KMO testi sonucu .897, Barlett testi sonucu anlamlı (X2 (df: 105, N = 443) = 2751.032 p < .0001) bulunmuştur. Faktör analizi sonucu varyansın %59.63’ünü açıklayan 3 faktör altında toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Alt ölçekler için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alfa), Ev Ödevi Amacı Ölçeği için 0.74 ile 0.87 arasında, Ödev Yönetimi Stratejileri için .70 ile 0.83 arasında, Ev Ödevi Tutum Ölçeği için 0.70 ile 0.92 arasında bulunmuştur.

İletişim: