Eşler Arası Şiddeti Mazur Görme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, T. (2010). Eşler arası şiddete yönelik nedensellik-sorumluluk yüklemeleri ve evlilik doyumu (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Tuğçe Güven
Geçerlik: 

Ölçeğin cronbach alfa katsayısı ise .92 dir. Testi yarılama tekniği uygulandığında SpearmanBrown güvenirlik katsayısı S=,859, Guttman değeri ise G=,857 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Eşler Arası Şiddeti Mazur Görme Ölçeği (EAŞMGÖ) geliştirme çalışmalarının son aşamasında ölçeğin iç tutarlık güvenirliğini, maddelerin benzeşiklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istediği yapının ayrışıklığını belirleyen cronbach alfa katsayısı bulunmuştur. Testi yarılama tekniği sonunda ise SpearmanBrown güvenirlik katsayısı ve Guttman değeri hesaplanmıştır.

İletişim: