Ergenler İçin Yetişkinlere Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sumbas, E. (2016). Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Sumbas
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 14 madde ve iki faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Yetişkinleri olumlu algılamayı ölçen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78, Yetişkinleri olumsuz algılamayı ölçen maddelerin iç tutarlılık katsayısı ise .66 olarak bulunmuştur.

İletişim: