Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eker, F., Akkuş, D. ve Kapısız, Ö. (2013). Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(1), 7-12.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Eker
Geçerlik: 

Yapılan Kaiser-Meyer-Olkin test sonucu 0.881 olarak hesaplandı. Elde edilen verilere uygulanan Bartlett Testi anlamlı (X2 =8844.604; p<0.01)çıktı.Bu sonuç, verilerin normal dağılımla uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Güvenirlik: 

Yapılan ölçümlerde faktör yüklerinin 0.38-0.87 arasında değiştiği görülmektedir. Maddelerin faktör yüklerinin yüksek olması ölçekteki maddelerin ölçeğin tamamı ile uyumlu olduğunu göstermesi açısından önemli bulundu. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin, 24 madde ile yapı geçerliğini sağladığı belirlendi. Ölçeğin güvenirliği için madde analizine dayalı iç tutarlılık yöntemi olan Cronbach Alfa katsayısı yöntemi kullanıldı. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.814 olarak hesaplandı.

İletişim: