Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. (2015). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/ 10.19126/suje.52806

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin Türkçe versiyonunun orijinal yapısına uygun 4 maddeli tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .74 ile .84 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlılık katsayısının .81 olduğu görülmüştür. Madde analizi sonucu, ölçeğin maddelerine ilişkin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .56 ile .68 arasında değiştiği bulunmuştur.

İletişim: