Ergenler için İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, İ. (2019). Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 875-905.DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.011

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Taş
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda dokuz maddeli tek faktörlü yapının geçerliği doğrulanmıştır. Tek faktörlü yapının ölçeğe ilişkin varyansın yaklaşık %40’ını (%39.901) açıkladığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Bir ay arayla yapılan test tekrar test korelasyon katsayısı r= .72, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .81 olduğu ve alt üst % 27’lik gruplar için t testi sonuçlarının anlamlı olduğu görülmektedir.

İletişim: