Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duy , B., & Yıldız , M. A. (2014). Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 23-35.

Sorumlu Yazar: 
Baki Duy
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (χ2 = 517.94, sd= 129, χ2 /df= 4.01, p= 0.00). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .50 ile .85 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .59 ile .76 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .51 ile .70 arasında değiştiği görülmektedir.

İletişim: