Ergenler İçin Benlik Algısı Profili (EİBAP)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sekercioglu, G. ve Güzeller, C. O. (2012). Ergenler İçin Benlik Algısı Profilinin faktör yapısının yeniden değerlendirilmesi. Bilig Dergisi, 60, 215-236.

Sorumlu Yazar: 
Güçlü Şekercioğlu
Geçerlik: 

DFA sonucunda uyum indeksleri x2=719.26, x2/sd=2.49, GFI=0.89, AGFI=0.87, NFI=0.90, CFI=0.95, SRMR=0.064 ve RMSEA=0.05 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç-tutarlık kat sayısı ölçeğin bütünü için .75 olarak bulunmuştur.

İletişim: