Egzersizde Benlik Sunumu Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özenir, B., ve Aşçı, H. (2005). Egzersizde Benlik Sunumu Anketi Türk versiyonunun psikometrik özelliklerinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(4), 3-12.

Sorumlu Yazar: 
Burak Tolga Özenir
Geçerlik: 

Anketin faktör yapısının belirlenmesi için yapılan Temel Bileşenler Faktör Analizi varimaks dönüştürmesi sonrasında 2 faktör yapısı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Anketin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı İzlenim Oluşturma (faktör1) alt boyutu için 0.95, Başkalarını Etkileme Güdüsü (faktör2) alt boyutu için 0.91 olarak bulunmuştur. Tüm maddeler içinse .85 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: