Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt, N. (2009). Meme kanseri hastalarında Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Bozkurt
Geçerlik: 

Ölçekteki 18 madderinin içerik geçerliliği için 10 uzmanın verdiği yanıtlara göre yapılan istatistiksel analizde: W: .113, p:.321 olarak saptanmıştır. Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeği’ nin her bir maddesinin uygulanabilirliği ve anlaşılır olduğu konusunda uzman görüşleri istatistiksel olarak birbiri ile uyumlu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeği’ nin birinci ve ikinci uygulamaları arasındaki test- tekrar test güvenirlik katsayısı r= ,968 (Tablo 18) istendik düzeyde yüksek bulunmuştur. Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeği’nin zamansal süreçteki tutarlılığı yeterli düzeydedir. Güvenirliliği belirlemek için kullanılan aralıklı yöntemde ilk uygulamada Cronbach Alpha değeri .978, ikinci uygulamada ise .977 olarak bulunmuş ve ölçeğin Cronbach Alpha değerleri yüksek olarak saptanmıştır.